Günlük Eğitim Akışı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

Günlük eğitim akışı, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve bir plandır. Güne başlama zamanı, oyun zamanı,etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir.

 • Güne Başlama Zamanı

Günün bu ilk etkinliği, çocukların gün içerisinde yapılacak etkinliklere uyumunu sağlamak amacı ile sohbet edildiği, o gün yapılacak olan etkinlikler, öğrenme merkezleri hakkında bilgi verildiği ve çocukların hangi öğrenme merkezlerinde oynayacaklarına karar verdikleri zaman aralığıdır. Bu sürecin sonunda çocuklar öğrenme merkezlerinde serbest oyuna başlarlar. Ancak gün, her zaman böyle devam etmeyebilir. O gün yapılacak eğitimle ilgili olarak alan gezisine çıkmak, sabah yürüyüşü yapmak da güne başlama zamanının ardından yapılabilecek farklı etkinliklerdir.

 • Oyun Zamanı

Öğrenme merkezlerinde/açık havada oyun.

 • Kahvaltı, Temizlik

 • Etkinlik Zamanı

Bu sürede Türkçe, müzik, matematik, drama, oyun, fen, hareket, okuma yazmaya hazırlık ve sanat etkinlikleri ile alan gezisinden biri veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirilmiş olarak planlanabilir; bireysel, küçük veya büyük grup etkinlikleri olarak uygulanabilir. O gün bu etkinliklerden hangisinin/hangilerinin yapılacağına grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve ayrılan süreye göre karar verilmelidir. Etkinlik uygulamaları sınıf içinde olduğu kadar açık havada da yapılmalıdır.

 • Öğle Yemeği, Temizlik
 • Dinlenme Zamanı

Çocukların yaş grubuna ve gereksinimlerine göre süresi değişebilen, çocukların kendi tercih ettikleri etkinliklerle (kitap inceleme, resim yapma, dinlendirici bir müzik dinleme vb.) vakit geçirebilecekleri bir zaman aralığıdır. Gereksinim duyan çocuklar bu zaman aralığında uyuyabilirler. Daha küçük yaş grubunun dinlenme gereksinimini karşılayabilmesi için özel bir mekân ve donanım gerekebilir.

 • Etkinlik Zamanı

Bu sürede Türkçe, müzik, matematik, drama, oyun, fen, hareket, okuma yazmaya hazırlık ve sanat etkinlikleri ile alan gezisinden biri veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirilmiş olarak planlanabilir; bireysel, küçük veya büyük grup etkinlikleri olarak uygulanabilir. O gün bu etkinliklerden hangisinin/hangilerinin yapılacağına grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve ayrılan süreye göre karar verilmelidir. Etkinlik uygulamaları sınıf içinde olduğu kadar açık havada da yapılmalıdır.

 • Kahvaltı, Temizlik
 • Oyun Zamanı

Öğrenme merkezlerinde/açık havada oyun.

 • Günü Değerlendirme Zamanı

Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda yine bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular aracılığıyla, hangi öğrenme merkezlerinde ne tür oyunlar oynadıkları, hangi etkinlikleri yaptıkları, ortam ve materyaller gibi konular da çocuklarla beraber değerlendirilir. Bu süreçte o gün uygulanan bütün etkinliklerin değerlendirmelerinden de yararlanılır. Ayrıca o güne ait paylaşmak istedikleri mutlu veya üzücü bir olayın olup olmadığı veya o gün gözlenen olumlu davranışlar hakkında konuşulabilir. Gerektiğinde gün içinde de bu değerlendirme sürecine yer verilebilir. Öğretmen, her gün, günü değerlendirme zamanında bir sonraki günün eğitim sürecinde neler yapmak istediklerini çocuklara sorarak onların planlama sürecine de aktif katılımına özen göstermelidir. Ardından ertesi gün yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulur, evde yapılacak bir çalışma, okula getirilecek bir materyal veya gidilecek bir gezi gibi konular da hatırlatılır.

 • Eve Gidiş

İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
_____________________________________________

 • Genel Değerlendirme:

Gün bittikten sonra öğretmen genel bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirmede günü değerlendirme zamanında yapılanlar ile etkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilenler çocuk, program ve öğretmen boyutları dikkate alınarak bu bölüme genel ifadeler hâlinde yazılır.

ÇUKUROVA UNIVERSITY KINDERGARTEN DAILY EDUCATION FLOW

The daily training flow is a framework plan in which the teacher regularly includes the work to be done on that day. Includes routine activities such as start time, play time, activity time and evaluation time of the day, and feeding and rest time.

Start Time

This first activity of the day is the time when children are chatted to adapt to the activities to be held during the day, information is given about the activities to be held on that day, learning centers and children decide which learning centers they will play in. At the end of this process, children start free play in learning centers. The day, however, may not always go on like this. Going on a field trip and taking a morning walk in relation to the training to be held on that day are different activities that can be done after the start time of the day

Playtime

Play in learning centers/outdoors.

Breakfast,

Cleaning Event Time

During this period, one or more of the field trips can be made with Turkish, music, mathematics, drama, games, science, movement, literacy preparation and art activities. Events can be planned alone or integrated; can be implemented as individual, small or large group activities. Which/which of these activities will be held on that day should be decided according to the needs of the group, the determined achievements and the allocated time. Activity practices should be carried out outdoors as well as in the classroom

Lunch, Cleaning

Rest Time

It is a time interval that can vary according to the age group and needs of the children, and where children can spend time with their preferred activities (book reviews, painting, listening to relaxing music, etc.). Children who need it can sleep during this time interval. A special space and equipment may be required to meet the rest needs of the younger age group.

 

Event Time

During this period, one or more of the field trips can be made with Turkish, music, mathematics, drama, games, science, movement, literacy preparation and art activities. Events can be planned alone or integrated; can be implemented as individual, small or large group activities. Which/which of these activities will be held on that day should be decided according to the needs of the group, the determined achievements and the allocated time. Activity practices should be carried out outdoors as well as in the classroom.

Breakfast,

Cleaning Playtime

Play in learning centers/outdoors

Time to Evaluate the Day

It is an important gain for children to plan their day, implement what they have planned and learn to evaluate what they do at the end of the day. Therefore, at the end of the day, the whole group gathers together and chats to evaluate the day. Through open-ended questions as much as possible, issues such as what kind of games they play in which learning centers, what activities they do, environments and materials are also evaluated together with the children. In this process, the evaluations of all the activities applied on that day are also utilized. They can also talk about whether there was a happy or sad event for that day that they wanted to share, or about the positive behaviors observed that day. If necessary, this evaluation process can also be included during the day. Every day, at the time of evaluating the day, the teacher should ask the children what they want to do in the next day's educational process and take care of their active participation in the planning process. Then the effect that can be done the next day ...

 

Going Home

The necessary preparations are completed and the children are said goodbye.

 

Overall Rating:

After the day is over, the teacher makes a general assessment. In this evaluation, what is done at the time of evaluation of the day and what is obtained as a result of the evaluation of the activities are written in this section in general terms, taking into account the dimensions of the child, program and teacher.